این صفحه از نسخه غیر استیل فونت استفاده می‌کند و مشکلات زیادی دارد

گلیف‌ها

ٮٮٮ ٮ ء ٴ ٮا ا ٮأ أ ٮإ إ ٮآ آ ٮٱ ٱ ببب ب پپپ پ تتت ت ټټټ ټ ثثث ث ٹٹٹ ٹ ججج ج چچچ چ ححح ح ځځځ ځ څڅڅ څ خخخ خ ٮد د ٮذ ذ ٮڈ ڈ ٮډ ډ ٮڎ ڎ ٮۮ ۮ ٮر ر ٮز ز ٮڑ ڑ ٮړ ړ ٮڕ ڕ ٮږ ږ ٮژ ژ سسس س ښښښ ښ ششش ش صصص ص ضضض ض ططط ط ظظظ ظ ععع ع غغغ غ ففف ف ڤڤڤ ڤ ڡڡڡ ڡ ٮٯ ٯ ققق ق ككك ك ککک ک گگگ گ ګګګ ګ ڭڭڭ ڭ للل ل ڵڵڵ ڵ ممم م ننن ن ٮں ں ڼڼڼ ڼ ههه ه ہہہ ہ ۂۂۂ ۂ ھھھھ ھ ٮة ة ٮۃ ۃ ٮو و ٮۄ ۄ ٮۊ ۊ ٮؤ ؤ ٮۆ ۆ ٮۇ ۇ ٮۈ ۈ ٮۋ ۋ ىىى ى ييي ي ئئئ ئ ێێێ ێ ییی ی ٮۍ ۍ ېېې ې ٮے ے ٮۓ ۓ ٮە ە ٮـٮ ـ ٮلا ٮلا لآ ٮلآ لأ ٮلأ لإ ٮلإ لٱ ٮلٱ الله ٫ ٬ ٠ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ٤ ٥ ٦ * \ • : , … ! # . " ' ; / _ { } [ ] ( ) - ‐ « » ۞ ۔ ، ؛ ؟ ٭ ۝ ﴿ ﴾ ‌ ‍ ؋ ﷼ ~ ÷ = < > − × + ◌ ✪ | @ ° ^ ˳ ۩ ٪ ؉ ؊ ˇ ٮؕ ٮؖ ﮲ ﮳ ﮽ ﮾ ﮴ ﮵ ﮸ ﮹ ﮶ ﮷ ﮺ ﮻ ٮٰ ٮٖ ٮٔ ٮٕ ٮً ٮٌ ٮٍ ٮَ ٮُ ٮِ ٮّ ٮْ ٮٓ ٮ٘ ٮۖ ٮۗ

علائم

1۱2۲3۳4۴5۵6۶7۷8۸9۹0۰
۱۳۹۴/۱۲/۳۱ ۲۰۱۶-۱۱-۲۶
۱٬۰۰۰٬۰۰۰﷼ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰﷼ ۳۲۶٬۶۷۳٬۳۲۴٬۳۴۳﷼
۲+۲=۴ ۲+۵=۳۴ ۴۵-۱۲=۴۶ [۳۴]-[۵۴] {(۳۴)(۴۵)} ۲۳٬۳۵۴۳۴۵ ۲۵° ۶×۶=۳۶ ۲×۲=۴ ۳>۴ ۸>۲ ۵۵÷۴۲ ۳۴−۵۶
۲٫۵ ۱۹٫۵ ۰٫۲۵
(^: {: (= (8 [= <: 3: [: (: (-:
}: ]: ]-: >: >-: ): )-: ]:< );
):< @: ||-: )': )-': *^: *:
,-: (^; [; [-; (* (-* (; (-;
\= /= \: /: .-: /-: /:< \:<
|-: |: (-:< (;< (:<

حرکات

ٮًٍٮًٍٮًٍ ٮًٍ ءًٍ ًٍٴ ٮاًٍ اًٍ ٮأًٍ أًٍ ٮإًٍ إًٍ ٮآًٍ آًٍ ٮٱًٍ ٱًٍ بًٍبًٍبًٍ بًٍ پًٍپًٍپًٍ پًٍ تًٍتًٍتًٍ تًٍ ټًٍټًٍټًٍ ټًٍ ثًٍثًٍثًٍ ثًٍ ٹًٍٹًٍٹًٍ ٹًٍ جًٍجًٍجًٍ جًٍ چًٍچًٍچًٍ چًٍ حًٍحًٍحًٍ حًٍ ځًٍځًٍځًٍ ځًٍ څًٍڅًٍڅًٍ څًٍ خًٍخًٍخًٍ خًٍ ٮدًٍ دًٍ ٮذًٍ ذًٍ­ ٮڈًٍ ڈًٍ ٮډًٍ ډًٍ ٮڎًٍ ڎًٍ ٮۮًٍ ۮًٍ ٮرًٍ رًٍ ٮزًٍ زًٍ ٮڑًٍ ڑًٍ ٮړًٍ ړًٍ ٮڕًٍ ڕًٍ ٮږًٍ ږًٍ ٮژًٍ ژًٍ سًٍسًٍسًٍ سًٍ ښًٍښًٍښًٍ ښًٍ شًٍشًٍشًٍ شًٍ صًٍصًٍصًٍ صًٍ ضًٍضًٍضًٍ ضًٍ طًٍطًٍطًٍ طًٍ ظًٍظًٍظًٍ ظًٍ عًٍعًٍعًٍ عًٍ غًٍغًٍغًٍ غًٍ فًٍفًٍفًٍ فًٍ ڤًٍڤًٍڤًٍ ڤًٍ ڡًٍڡًٍڡًٍ ڡًٍ ٮٯًٍ ٯًٍ قًٍقًٍقًٍ قًٍ كًٍكًٍكًٍ كًٍ کًٍکًٍکًٍ کًٍ گًٍگًٍگًٍ گًٍ ګًٍګًٍګًٍ ګًٍ ڭًٍڭًٍڭًٍ ڭًٍ لًٍلًٍلًٍ لًٍ ڵًٍڵًٍڵًٍ ڵًٍ مًٍمًٍمًٍ مًٍ نًٍنًٍنًٍ نًٍ ٮںًٍ ںًٍ ڼًٍڼًٍڼًٍ ڼًٍ هًٍهًٍهًٍ هًٍ ہًٍہًٍہًٍ ہًٍ ۂًٍۂًٍۂًٍ ۂًٍ ھًٍھًٍھًٍھًٍ ھًٍ ٮةًٍ ةًٍ ٮۃًٍ ۃًٍ ٮوًٍ وًٍ ٮۄًٍ ۄًٍ ٮۊًٍ ۊًٍ ٮؤًٍ ؤًٍ ٮۆًٍ ۆًٍ ٮۇًٍ ۇًٍ ٮۈًٍ ۈًٍ ٮۋًٍ ۋًٍ ىًٍىًٍىًٍ ىًٍ يًٍيًٍيًٍ يًٍ ئًٍئًٍئًٍ ئًٍ ێًٍێًٍێًٍ ێًٍ یًٍیًٍیًٍ یًٍ ٮۍًٍ ۍًٍ ېًٍېًٍېًٍ ېًٍ ٮےًٍ ےًٍ ٮۓًٍ ۓًٍ ٮەًٍ ەًٍ ٮـًٍٮ ـًٍ لًٍاًٍ ٮلًٍاًٍ لًٍآًٍ ٮلًٍآًٍ لًٍأًٍ ٮلًٍأًٍ لًٍإًٍ ٮلًٍإًٍ لًٍٱًٍ ٮلًٍٱًٍ بْ بٌ بٍ بً بً بُ بِ بِ بَ بّ ب]

ٮٮٮ ٮ ء ٴ ٮا ا ٮأ أ ٮإ إ ٮآ آ ٮٱ ٱ ببب ب پپپ پ تتت ت ټټټ ټ ثثث ث ٹٹٹ ٹ ججج ج چچچ چ ححح ح ځځځ ځ څڅڅ څ خخخ خ ٮد د ٮذ ذ ٮڈ ڈ ٮډ ډ ٮڎ ڎ ٮۮ ۮ ٮر ر ٮز ز ٮڑ ڑ ٮړ ړ ٮڕ ڕ ٮږ ږ ٮژ ژ سسس س ښښښ ښ ششش ش صصص ص ضضض ض ططط ط ظظظ ظ ععع ع غغغ غ ففف ف ڤڤڤ ڤ ڡڡڡ ڡ ٮٯ ٯ ققق ق ككك ك ککک ک گگگ گ ګګګ ګ ڭڭڭ ڭ للل ل ڵڵڵ ڵ ممم م ننن ن ٮں ں ڼڼڼ ڼ ههه ه ہہہ ہ ۂۂۂ ۂ ھھھھ ھ ٮة ة ٮۃ ۃ ٮو و ٮۄ ۄ ٮۊ ۊ ٮؤ ؤ ٮۆ ۆ ٮۇ ۇ ٮۈ ۈ ٮۋ ۋ ىىى ى ييي ي ئئئ ئ ێێێ ێ ییی ی ٮۍ ۍ ېېې ې ٮے ے ٮۓ ۓ ٮە ە ٮـٮ ـ ٮلا ٮلا لآ ٮلآ لأ ٮلأ لإ ٮلإ لٱ ٮلٱ الله ٫ ٬ ٠ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ٤ ٥ ٦ * \ • : , … ! # . " ' ; / _ { } [ ] ( ) - ‐ « » ۞ ۔ ، ؛ ؟ ٭ ۝ ﴿ ﴾ ‌ ‍ ؋ ﷼ ~ ÷ = < > − × + ◌ ✪ | @ ° ^ ˳ ۩ ٪ ؉ ؊ ˇ ٮؕ ٮؖ ﮲ ﮳ ﮽ ﮾ ﮴ ﮵ ﮸ ﮹ ﮶ ﮷ ﮺ ﮻ ٮٰ ٮٖ ٮٔ ٮٕ ٮً ٮٌ ٮٍ ٮَ ٮُ ٮِ ٮّ ٮْ ٮٓ ٮ٘ ٮۖ ٮۗ

ترکیب‌های مهم

رع - برع - رح - برح - رچ - برچ - وع -بوع -وح - بوح - وچ - بوچ - آک - آکا - آگ - آگا - با - پا - یا - پچ - یچ - بچ - را - وا - برا - بوا- رپا - وپا - برپا - بوپا - ریا - ویا - بریا - بویا - ربا - وبا - بربا - بوبا - یع - پع - بع - یح - پح - بح - بچ - یچ - پچ - کگک - گکگ - ۰ه۰ه۰ه٥۰٥ه٥۰٥ه - ۰ـه۰ـه - آل - آلا - ار - آر - أر - إر - رحا - رخا - رجا - رچا

کلمات

پیوند شپش پچپچ پا ورداورد سرور سرپا سرپرست سرزیر بزرگترین آگاه خرج خروج میرداماد شش سرسبیل مسسل شعشعه همهمه ببینید بینابین بنشستند قمقمه قهقه را رباب کرج تحوع زارع ‫چاپ‬ ‫اپتیک‬ ‫بهمن‬ ‫جذاب‬ ‫آرایشگاه‬ ‫مزاح‬ ‫چراق‬ ‫قوچ‬ ‫کاج‬ ‫ثابت‬ ‫کارت‬ ‫ذره‬ ‫کشاورزی‬ ‫خرس‬ ‫شاخ‬ ‫حاشیه‬ ‫خاص‬ ‫فرض‬ ‫فاش‬ ‫سعادت‬ ‫ژیان‬ ‫رابط‬ ‫حافظ‬ ‫حیاط‬ ‫ضابطه‬ ‫صابون‬ اندروید چهچهه چاپچی ‫غایب‬ ‫شایع‬ ‫کالغ‬ ‫اجماع‬ ‫لحاظ‬ ‫ناهید‬ ‫خیالی‬ ‫الل‬ ‫گام‬ ‫سورگ‬ ‫کالف‬ ‫چپاول‬ ‫تایپ‬ ‫تباین‬ ‫جالب‬ ‫وسیله‬ ‫فاتح‬ ‫تجانس‬ ‫نتایج‬ ‫تثبیت‬ ‫مباحث‬ ‫پژمرده‬ ‫مدافع‬ ‫تاریخ‬ ‫محاسبه‬ ‫بچه‬ ‫بیضائی‬ ‫متناقض‬ ‫خواهش‬ ‫مسئله‬ ‫لطیف‬ ‫طالبی‬ ‫نظاره‬ ‫ظاهر‬ ‫تصاحب‬ ‫مکاشفه‬ ‫مقایسه‬ ‫قایق‬ ‫شفاهی‬ ‫پیچ‬ ‫خوج‬ ‫چرخ‬ ‫خاک‬ ‫دی‬ ‫دانگ‬ با پا یا گئورگ «ویکی‌پدیا» کهن وجود فرمانروایی منع کرد هندوان ممنوع عمومی رای نان رای مارال بلخ پیوند رفتند پارسا پاوه آراء لاله وارد سرور شرکت سرپرست بزرگترین پروین شاگردان آگاه تاریخ خروج گرافیک شستشو بینهایت کلاغ مستغنی صبحگهیم گنجشککان مشعشع
آیا پدر شستشو نان آورد؟
پدر نان آورد.

متن

چون زیبایی مفردات حروف خیلی اهمیت ندارد. وقتی کنار هم قرار می‌گیرند بسیار اهمیت دارد که ببینید حالا باز هم خواندنی است؟ یک سری حروف زیبا لزوما کنار هم خواندنی نیستند. ممکن است شما را به یک مسئله معمایی سوق دهد که وقتی این‌گونه نوشته شده چه منظوری داشته؟ مدام شما را می‌برد در ذهنیتی غیر از این چیزی که هدف خوانایی است. بعد از این مراحل تست است. تست یک فونت بر خلاف تصور همه بسیار طول می‌کشد. در مرحله تست به دنبال این هستید که بازخوردها چیست، مردم نگاه می‌کنند و یک سری جواب‌هایی را به ما می‌دهند. این جامعه آماری را ما از بین کتابخوان‌ها، از بین افرادی که خیلی با ایمیل سر و کار دارند، از بین کسانی که خودشان وبلاگ دارند و سریع تایپ می‌کنند انتخاب می‌کنیم. حروف را به اینها می‌دهیم تا استفاده کنند، بازخورد می‌فرستند و ما فونت را ریتاچ و ریفاین و ریدیزاین می‌کنیم. نیمی از عمر طراحی یک فونت صرف تست می‌شود. خود طراح هم یکی از افرادی است که فونت را تست می‌کند، ولی به تنهایی کافی نیست، یعنی من نمی‌آیم فتوا دهم که حروف طراحی شد، بروید بخوانید و بنویسید. نه، حروف مدام می‌رود و برمی‌گردد تا به یک بلوغی می‌رسد. روی کاغذ می‌آید، روی مانیتور می‌آید، ما با یکدیگر روی دیوار و با ویدیو پروژکتور فونت را می‌بینیم و راجع‌ به همه چیز آن صحبت می‌کنیم. این رفت و آمدها، این ارتباطی که با هم داریم مستند می‌شود و بعدا می‌آید روی سایت که این پروسه را ما با هم داشته‌ایم.

جاستیفای

در نهایت باید کاری ارایه دهد که پشتش لاجیک (منطق) باشد. تمام فونت‌های مهم دنیا اسپسیمن دارند. در آن دفترچه اسپسیمن نوشته شده است که این خط برای این مصرف طراحی شده، در این تعداد پوینت، اگر نگاتیو بشود چه اتفاقی می‌افتد یا چه ملاحظاتی لازم است یا اگر پازتیو بشود کانکتور‌ها را دستکاری نکنید و مواردی از این قبیل. یک دستورالعملی داده که اگر از آن تخطی کنید عواقبش به عهده خودتان است. ولی اسپسیمن فونت ویکی‌پدیا باید تمام شیوه‌هایی که طراحی شده را توضیح دهد، بر اساس چه کانسپتی این حروف طراحی شده؟ کار شما چه تفاوتی با یاقوت دارد؟ باید همین حرف‌هایی که ما در این دو یا سه جلسه زدیم در یک Corporate Identity یا در یک اسپسیمن توضیح داده شود، شما آن را بخوانید بعد این کار را بکنید. مسائل تکنیکی بعد از آن شروع می‌شود. یعنی شما خلق کاراکتر می‌کنید، اول برای خودتان یک سناریو می‌نویسید، یک بریف تهیه می‌کنید که من مثلا حروفی را می‌خواهم که باستانی باشد و در عین حال مدرن هم باشد، شکل‌های خوانا هم در آن باشد و نظایر اینها. به عبارت دیگر یک استراتژی می‌نویسید، زیرمجموعه‌های این استراتژی ممکن است اسلوگان و شعار باشد. مثلا «راحت بخوانیم». ویکی‌پدیا هم برای فونت خودش می‌تواند یک اسلوگان داشته باشد. تعیین اسلوگان یا شعار کار یک کپی‌رایتر است که اینجا توسط خود طراح انجام می‌شود. سپس طراح یک سناریو می‌نویسد و در آن سناریو بازیگرها را مشخص می‌کند، چگونگی عمودی‌ها، مایل‌ها، افقی‌ها و زوایا. این بازیگرها فیزیکشان مناسب سناریو است. اینجا دیگر برای خود طراح بحث شیرین می‌شود، مثلاً من نوعی «ی» می‌سازم که فلان بازی را بکند. چرا؟ چون یک خاطره خیلی بدی همه ما با «ی» تاهوما داریم، این راه حل من است، یک مشکلی چشم همه ما با نقطه‌های تاهوما دارد.

اتو بلد

ما می‌خواهیم خطمان را آنقدر انتزاعی و سالم و خواندنی کنیم که خواندنی باشد، یعنی [حروف] با دایره، مثلث و مربع که روی مانیتور می‌بینید هیچ تفاوتی نداشته باشد. ما باید به این تفکر برسیم که خط وسیله پز دادن نیست، طراحی تایپ یک اپلاید آرت (هنر کاربردی) است و در کاربرد اصالت پیدا می‌کند. برای همین است که شما هیچ وقت حاضر نیستید متن‌هایتان را با خط نستعلیق تایپ کنید. شما می‌توانید با خط نستعلیق رمان بخوانید؟ خواندن بیش از یک پاراگراف نستعلیق از توان آدم خارج است، اگر ادامه دهد چشم درد می‌گیرد. چون این خط آنقدر زیباست که شما را مشغول به خود می‌کند و خود متن را نمی‌خوانید. اما تایپ وظیفه دیگری دارد، تایپ خودش رسانه است و باید بی‌طرف باشد. نباید گوشه‌ها حشو و زوائد زیادی داشته باشد. مثلا لازم نیست دو دور یک «ن» بچرخد تا یک «ن» زیبا بشود. در تایپ، یک نیم دایره «ن» است، چرا که شما باید بتوانید بخوانید. چرا ما سال‌های سال است که داریم از تاهوما استفاده می‌کنیم؟ زیبایی ندارد ولی می‌توان آن را خواند. ما باید چیزی ارائه دهیم که هم بتوان خواند و هم حداکثر شخصیت و کاراکترهای حروف را حفظ کنیم.

عربی

فَتَعَالَى اللَّـهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ۩ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ۩ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

tnx https://github.com/tesseract-ocr

بعضاً ۱۳۸۶ ‬قوربانیانی‮ بسُرایی محمَّد ملّی ۱۳۸۷ بیشتر خودِ کـَـل کند' بپُکد بچّگکان ۹۰٪ ‬كه‭ های“یاهو تقريباً کریں دلُ یاواِلیَ لهگهڵ كُلِّ الأَلْبَابِ حجّت 1.200±0.153, أرضَكَ است© :« شود' ‬و‭ ۸٤ فیصلہ دربارهٔ واقعیّت امروز 1383©کليه فَاسُئلُ صدقَ دايرة مهكۆ ریشِ اخیراً خلاّق، )وَ إنّ اللَّهَ دوستان<< حدّ مجدداٌ بُشكِ همّت “هان” سوء ظاهراً سرنٍس ۳۵ ياتَه {545} الأَرْبعاء آئینہ :تَعْلَمُونَ صرفاً ماڵپهرِى حالِ صفحۀ فِرَه خُنک)و... بچه ---§ نیست! طباطبایی{آخرین های“سایت وَإِن ۰۴ ۵۴ ارِژنگ دورِ «جُنگ عدّه واقعاً فَسَقُواْ بلاگـَرد ^_^ *~* مدّت کہ كَانُوا 2% پسرش٬ ميں زیادہ 1.432±0.271 أنّ 2008-2009® العربیة رِێگر الحُجَةِ «اُوركلاكینگ» همچنین ٢٠/٧/١٣٨٧ پُشت الحُسَينِ شده٬ بچّههات عليکَ عَلَى مٍن کلِّ حقّ. تیڤی فَعَلَيْهَا وَعَيْناً انرژی 2007[تعدا اوْلدى إِلَى آمَنُوا وُجُوهَكُمْ نظر اس× تشبّث بِعَوْنِکَ 5% طھظ...ط§ط3 آغاز ریاح&# رنگه&شهر #٤ اړيکه 10% بخوانيد‹‹يا 1.477±0.368 1& دوٍنيانين داشته ۸٦ رضا .::**ادامه خبرنامه« :?: همچنين <%@ اطلاعات‫ ،۱۳۸٢ هنر٬ کنید! لَکَ ه اشیاء نَستَعینُ 360°. ط1ظ„ظ...ظٹ هوایِ است. همهٔ پیش سازمان كوڕ ۱۳۸۵ معمولاً فلسفه? تبلیغات هانُ لِكُلِّ ؟! نظام 0; 1.489±0.153, اللهَ کاملاً وجَنّبْنی خُرد تحقّق وجود +| هةوالَيَكى مَّرْضَى میدادم٭ أبوابَ ههریَمی سوره[الْمَصِيرُ? ۱۹ [+2] نژاد کړل فارسی} مَتَتي لطفاً پیرۆزە اتّحاد 1_ فَنَهَاهُم كە 1000$ تُسكِنَهُ ۱۳۸۷ لَلَّذِينَ گوشی الإيرانيين ‪۸/۰۴‬ كاتذميَر تجّار } نسبتاً طَوْعاً کې لیسبون“ دربارۀ 19 ڕێكهوتی گفت:« بنویسیدجُکی وُجُوهَكُمْ ٭٭٭ الْحَسَنِ نفوذِ گرُ دارُم نامگذارييِ:: السّلام) شِریگه*تَنیا قُرْآنَ ۱۶ حَتّى الإنسان وەزارەتی‮ ¥- ® است وَناصِراً اصلاً ہے فَسَجَدُوا محمّد هيأت الرّحمن آمديد! بچّهت بە است.» نهم‹انجمن پېغامونه عَلَيْکَ احتمالاً یعطَونَ زۆر 0% ئەم اطّلاعات، رمّال تأمين نظرات[0] ‬كردنەوەی‮ غابَ توسعهٔ 2008.[تعدا ‬وەزارەتی‮ بود! ،۱۳۸٥ وَامْسَحُواْ ط§ظ„ظ...ظ„ظ„ظٹ 1[ مؤسسه توزیعکنندهٔ البتّه جغرافيا\ المُسْتغیثین. (إِنَّ ١٤/٧/١٣٨٧ دورُو نانوکامپوزيت¬ها: جزء کړه تحریفِ بھٹک اؤچون٫ ٢١/٦/١٣٨٧ ۹٪ 29 ¥ بوَد شد؛ نيست. ههمهڕهنگ دِراماشِن نیِ اَشياعِکُمَ دڵمـا_-_- است؟ 2006-2009® نامۀ دلُم لِّتَكُونُواْ بْنِ يَسْتَوُونَ ¥ اَعرَضَ :يَنْصَحُهُ.» ٢٤ خێلاَنى مِنکَ جَعَلْنَاكُمْ رَکِينَگ ألاّ مجموعه است; مړه حتماَ ثابت| درسِ عَبَدَ سيّد تقریباّ حتماٌ مطلب>>> پسّورد مهر^ ارائه مقدّمه الإمارات 1384 اللّهِ يارالغانمۇ؟ :** السّاعَةِ بوٍتون عالٍت ك/‪۲‬ النتاری(اِلبرت اطّلاع 4×3 ويژه لااُبالی وَلَكِنْ رويِ آراء ][ إِنَّمَا يَعْصِمُكَ ٢٥/٦/١٣٨٧ ۱۳۴۸ شکن&موبایل ادارۀ زندگيِ پُرخوري ١٥ الْقِصَاصِ بۇ خبری” لَمَّا کفش۩۞۩ ---^×...هر (@)[0] کوچکِ ۱۳۸۷‬ بولۇپ سرگرميُ محبّت تاجُ ۸۸۸۷۴۹۱۳~۱۷ حرفِ لِلإِسْلاَمِ فردا› تنا\ بیَت بۆ دار@ مَکِی درِ ¥ ظپط±ط ۸٥ بیا››(2) مطلب| شَفیعی ١٣٨٦ رمانتيکِ واقعاٌ حافِظاً بُقه 90% ليَم ۱٥ تمہارے الاُمم وهَبْ الذفّتين أَرْضَك مقدّسه ریاح&# ديده` خُرد. تغییر /* احُـد ۵۰٪ جاوا(320×240) ۲۹ وقبّليني جَميعِ قزڵجی~* 50% شب{کیفیت *@*.? کاملاَ دهبێَت باشد؛ :? ‬مي‮ تَسْجُدَ يېزا رێَككهوتنه رضايُم لكِنْ (©) -×-مقالات نانوكامپوزيت¬ها بچّهء من« اتّحادیّه اسکریپ^گالری اَفشَنه الإمام مثلاٌ كـَنه 25% صیّاد الإعلامي سَبْعِینَ كنيد‹‹عصر أَسْأَلُكُمْ تأثیر ‪۸۷/۷/۲۹‬ بِهِ مؤسّسه سوتيَنىَ مِنْ أصحَابُهُ ‫مرگ (مُعجَم خُنك حَسْبِىَ وَأَحاطَ احبّاء، () چیست؟ مُلكِ سلیَمانی أَرْضَک دفاعِ میںاصول حتّي ١٠ آنقَدَر است٬ «شِین» «~ دايرهالمعارفها وصيّت لە لهنیَوان وَالقَبائِل عِنْدَ ئهمڕۆ أَرْضَكَ پُرزهای مقرّر خُرّمدین إِنَّ بقآيُآ ‬داروهاي‭ تقويت¬کننده¬هاي ][فقط سجّل |\| 14.0° ® تولاّيى نِعْمَتَهُ عليہ جَعَلْنَاكُمْ الْحَمْدُ مُبلّغ آبیِ ; ¥- ۲۷ تُسْكِنَهُ أَبْصَرَ رَسُولِهِ (100٪ بَصَآئِرُ اللهمّ ١٩/٧/١٣٨٧ ماهیّت تویِ ایران» كهشوھهوا کریں: ویِژه ۱٩ ێنتَصِرُونَ) تبليغات سنتِ حديثيںظهور يُطعِمُنى ‫کلیپ سايٹ حدیثیںظهور تُسْكِنَهُ بِسْمِ جلویِ ماڵپهڕ ط§ط±ط3ط§ظ„ تصـافحُـوا دهيد! اَتباعِهمْ عکس&کلیپ نفسِ اَعدائِکُمْ لكِنَّ يَسْتَوُونَ الجنسِیة,برتنی معطّر لَعَنَ الحَسَنِ اَسِمبلی لبخند/تلخـَند غړو آبائِهِ 1.525±0.151, يُنْفِقُونَ) وآلحـيُنَ گفت:` 1+5 کە ۲۱~۸۸۰۶۲۲۱۴, ._._. بخش بِطَوْلِکَ اتّفاق راتلونکې بؤ «إِنَّ وسعتِ لزبزگ٭٭ الْقُرْبى ¥- نةمريَنىَ کل{کیفیت روزِ دارُم. دارُم، ‫جزیره النّاصِبينَ وێَرِای *~حهسهن ‪۸۷/۰۷/۲۹ خالیِ 12° سؤالات لوازم عَلَيْهِ الْفـَريـضـَةِ بپُکد اوّل يَعْلَمُ موضوعِ وَالَّذِينَ سؤال توقّف عاشقِ مطلب‹‹‹=== میں ۰٫۴۲۶ الْحَسَنِ قُلُوبُهُمْ :اُردو انجام لینکِ ابْنُ علـےً بوَند؟ ١٥/٧/١٣٨٧ پیشَم پُل احمد; ضمناٌ ۲۰۰۶ عملاٌ بِصِيامِ دانشنامهٔ 28° ها ١٤/٦/١٣٨٧ ۲۰۰۷ ٣١/٥/١٣٨٧ ههڵقوڵىَ حذف ۱٠ اللّه بشنُفه تحوّل أَرْضَكَ کفِ است» فَصَلِّ بَصَآئِرُ شوێن: يُقَاتِلُونَ پهڕهكان: كنيد! افزود:« ٢٠/٦/١٣٨٧ کردستان٭» سەردانی‮ اوْنون ٣٠/٤/١٣٨٧ حفظ بِکَ 1387,ساعت ٥٫٢ وبلاگ<< اطّلاعات وَطَلْقِ وَلِيّاً ط§ط3طھ الْقُرَى ئەگەر --> تأخیر يَنْقَلِبُونَ چې اجتماعی| نظرات[] طھظ...ط§ط3 دهرهێـڵ 1386; عَلَيْهِ نیکُلُسن هیچ مخصوصاً نیست٬ سیّد دارد؟ اوْنلارين تأكيد ۩۞ بسپار اٹھاو کویر{کبری} میشَم الجنسِية,برتني المُدُن مـَنْ (‪ عشق ٢٠/٦/١٣٨٧ ها۩۞۩ 220×176 صَلَواتُكَ 3اُمگا- نظرتُ عێَراقدا ۲۰٪ باِبل هایِ خُرمیثـَن ۱۵۲=۰/۸٭۱۹۰ هويُتِ بالا^^ رَسِم صفّهاي ۱۰٫۴ خُلقتان انجمن جامعۀ ‬اين‭ سەر سايبراِند شخصِ لة فیهِ إِلاّ دردِ 360° جرّ ستایشِ بڕۆ جنسی” مَلَس اَوْحَدی جوک۩۞۩ گفتگمان اطّلاعی اللَّه قبلاً ..::> الحقّ ‬از‭ ههندێَك (320×240) انرژيِ اِلَي ‫اگر نــه¬دي؟ وَلَمَّا مُسَکِن خاؤرې الهيّه الَّذِي ¥ :شَهِدَهُ.» ۩۞۩گالری مُحَمَّد موبایل۩۞۩ فَتّاحُ» اِلَيکُمْ مربّی و‪ دارد؛ تحمّل 18+ عــَرزنـــ لَدُنْكَ قلاّبى ماڵپهڕی علیہ /> شد! 20.0° 120$ آموزش بدِ عموماً کُوشَه مقالهٔ أَبْصَرَ دېھقانلىرمىزدىن /‪۳‬ ١،٥ شيعہ ##& عفّت مَتَتی 500$ لِوَليِكَ /-\ بیتوجّهی اَعدائِکُمْ )-مظفّر۱۳۵۲( #٢ بِسْمِ مُحَمَّد نبوّت نانوكامپوزيت¬هاي ماتَ عَلَيْهِ الْحَسَنِ يَعْمَلُونَ اَوْحَدی مقدّس بێ تلقّى همارے 24, مرۆڤ 2+ ١٩ بازی کرد؛ الدفّتين ٢٫ مهمّى ميلادِ علّت پُرز ،۱۳۸٤ دورۀ -هَل14 ذخيره؟ ۱۰۰٪ مَرْضاتِکَ متأسّفانه يَنْقَلِبُونَ ندارد داد؛ ،۱۳۸٦ آئٹم بِقَتلِکُمْ موضوع وَابْنِ اللّهَ فَمَنْ کنيد! ط§ط±ط3ط§ظ„ مؤسسات 2006-2009® ‬هەرێمی‮ فإن :* حَسُنَ 90٪ فَاسِقاً اَنتَ 2004-8© اینجا{حل مشاهده نوشته بحث پياوړي نسخۀ فروش من٬ عێَراق پشتِ ¥- 1.235±0.170, ‫و -> ”نه“ خبر“ 30.5° نیوز|24/10/2008 ٢٥/٦/١٣٨٧ أَسْأَلُكُمْ عمده¬ای دايرهالمعارف، هيچ شد} النّور مصدّق معمولی{بجز190 باتحقيقِ امّت توُ تعلیقِ يَسْتَوُونَ احبّای ٢٩/٧/١٣٨٧ اشتباهی بچّههای ۱۳۸۷-۱۳۷۳© تلفّظ ۱۰~۸۸۰۶۲۳۰۴ فرهنگ›› نہیں نے المُلکِ ۶۰~۸۸۷۹۷۷۵۱ @&@ 20% سنّت نێَوان علاّمه مدبّر الُ ظپظ„ظ...\\ ظهر; 25, واقعاْ اَرضَكَ وَقِيلَ 1&2 {{حذف ـيُنِـگ لُطفِکَ هزارو‪ @};- (بُنا) وَإِنَّا :\ حَبِطَ نظرات[1] ۳۹ السّاعَةِ متوقّف طَلَبَ 18+سال القيّوم ها٬ به¬صورت حاجَتى حتّی شمېر ظپط±ظ... تَعْلَمُ نظريه? مدودیِف، چيست؟ المُقَرّبینَ 5.0° گزارش ط§ط3 سرِ فراموشَت "‪" ئهرشیڤ نه٬ ‬در‭ 2007, ١٩/٦/١٣٨٧ موردِ ۸۶ آذربایجان” كهورينژاد“، |< ویکیپدیا® اهميّت وبلاگ? فعالیّت بِسمِ خُم بھی خصوصاٌ سکوت@@::.. بچّهت لێره ۱۵ عشق{علی تابشِ [+] عضو افزار پروژه سردِ بوُ بداتىَ النّاسِ وَإِنْ سنّی الْقُرْبى خاکِ هذِهِ امضاء الإسلامية چوْخ گذاری اَلحَمدُ العراق© 5000$ تَشِيعَ اللهِ الَّذينَ أَبْصَرَ اَدرِکنی المعھد شود.» اعضاء تهرِتر است.” الحُسَين 10$ کھولیں: ‬مصرف‭ تێپهڕبوون: الفَريضَةِ [+4] اوْرۇجلۇق کاملاٌ بازيُك شتێَ بچّه نفسُ آرشیو علاّمهی 320×240 (9) اړه متحدۀ جدّم وبلاگ« مَعَ کارُ وطنُم، ۱۳۸٧/۵/۸ لطفا حتماْ المومِن›› وقّاص سُنْدُس {ع} فاطمہ نـه¬دي؟ تأسيس پریسلی^ بهلاَم ۰۹ قیمتِ است؛ شدم” مؤمن عَبدِ يَعْمَلُونَ ١٩٩٢ شرّ جَميعَ است. ادبیّات ط§ظ„ظ...ظ„ظ„ظٹ مؤمنوُنَ( مجموعاٌ عَلَيکُمْ 2006, تُسکِنَهُ اللَّهُ اوْلسۇن بود؛ پادسُخن سەرۆكی‮ وهڵامهكان: کے وَعَلى بِرَحمَتِکَ فیلم&اهنگ&فیلتر بَعْدِ ...اُنزلَ يُنْفِقُونَ) آزادُ دختر٫ دهرهێـڵ خطّى آخر ٣٠/٤/١٣٨٧ وإذا ۴۸٫۳٪، <~ کرد٬ عشقِ فَقُلْ بانام:۩۞۩ |*@*| کُولـــيِ ط3ط§ظٹطھ }{ .© وَصَلِّ امّابیها الطّرطوشی ۱۷ عمّان مۇنبىرى ‪۸۷/۸/۳‬ متّحد اساسی“ ههندیَك ١٩/٦/١٣٨٧ ئةكةرِيَم میزاشتم٭ تۆ تەھرىرلىگەن. ئەو وَرَسُولَهُ فیستیڤاڵی هاِی ٢٩ السّاعَةِ ‫دست ۲٫۸ صلِّ “جیمز” ۱٫۰۰ 8$ 122.0° برَهان کودکِ پهیڤین فَامْسَحُواْ غالباً لطفاْ ۰۶ آموزش مادرید***$ حقّش تقرّب لُقَطه بَقِيَ حجّ مرتبه«یا توجّه سلّم دوّم گزارش اِنَّ :إِبْليسَ.» 2$ اسْمُهُ ¥ خزر\ آراء: ذلِکَ وَلَنُذِيقَنَّهُم 2008, [<< بةدرِك 1.1±0.1 الحَسَن الإسلام ماوراء «إِنَّ 2008© مذهبی آنقَدَر اصلاْ ١٦/٦/١٣٨٧ وَعَيْناً 6اُمگا- نیز اوّلين اَللهُمَّ لاَ ۱۲۳/۵=۰/۶۵٭۱۹۰ لطفاَ فإنه سے ‬حكوومەتی‮ گۆڤاری ههریَمى رسماً برمیداشتم٭ الحُجَةِ بچّه لِوَليِكَ سنة ویکیپدیا® غیرموجّه روُ بچّهها بارزانی‮ ئهمڕۆ 7.0° 1384; رسند. عَليهِ ٤٩ آموزشی هذِهِ گويد:” اوّلین تأمین عَبَدَ ثانويّه مباحث ۲۴ الَّذِينَ گرَم شبُ پېژندنې يونُسَ الأَلْبَابِ گذشته @};- نیک“ 3[ وَرَسُولِهِ فَقَالَ صفحهٔ [?] ®2000 ‹‹مهرورزي›› الاّ طرفِ <= مينې به¬عنوان خُزيمه، هــا موفّق وَقائِدا از‪ عاٍو صادقِ سڵاو ‬به‭ امّا ئهرشیڤی طَويلاً آموزشی ۸٢ اس.ام.اس^^^فیلتر ۩۞۩ فَلَعِنَ باشد ٭ اوٍز ۲۵ ۶۰٪ شفيعِنا ‪۸۷/۸/۴‬ صَلَواتُكَ الوهيّت (إِنَّ :} همۀ روز کتاب, محمد; انسانيّه الحدّاد ---> آفرينشِ ‫بياييد كوردستان_ أَسْلَمْنَا دستِ تمسّک ===> کشور سؤال، قوّت مثلاً تَسْجُدَ وَناصِراً وَجُلُودُهُمْ وتاُمين دادُم، ]| اَعْطَيْتَ عێَراقی ---\ ۲۰۰۴ ٢٠ اتقربُ هیچیم...© النَّاسِ اللهمَّ شَهِدَ الْفَريضَةِ پُليْس سنّ لفّ هفتگييِ نہیں سایت میکند؟ مردِ از ضَرَبان